call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน
มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 
   
   
   
หน้าแรก >> Pea news

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” โดย PEA ดำเนินการยกระดับการให้บริการประชาชน และลดระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ดังนี้

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ เขตชุมชน (เทศบาล) ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 2 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 1 วันทำการ

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 5 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 3 วันทำการ

กำหนดเงื่อนไขการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาการให้บริการใหม่ ดังนี้
1. กรณีขอใช้ไฟฟ้าใหม่แบบถาวร โดยติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
2. ระยะเวลาการให้บริการเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายื่นเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าครบถ้วนถูกต้อง 
3. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย
3.1 กรณีระบบไฟฟ้าภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ PEA กำหนด
3.2 กรณีขอใช้ไฟฟ้าแบบกลุ่มบริมาณมาก เช่น บ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม
3.3 กรณีต้องมีการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 
* เขตชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหรือพื้นที่สำคัญพิเศษ เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเขตอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
 * นอกเขตชุมชน หมายถึง เขตชนบทหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่เขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
   
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต