call us : 02-516-8657-9  
 
 
 
 
 
ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน
มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
 
   
   
   
หน้าแรก >> Pea news
PEA ดำเนินการยกระดับการให้บริการประชาชน และลดระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
PEA ดำเนินการยกระดับการให้บริการประชาชน และลดระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ดังนี้
- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ เขตชุมชน (เทศบาล) ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 2 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 1 วันทำการ
- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 5 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 3 วันทำการ
กำหนดเงื่อนไขการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาการให้บริการใหม่ ดังนี้
1. กรณีขอใช้ไฟฟ้าใหม่แบบถาวร โดยติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
2. ระยะเวลาการให้บริการเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายื่นเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าครบถ้วนถูกต้อง
3. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย
3.1 กรณีระบบไฟฟ้าภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ PEA กำหนด
3.2 กรณีขอใช้ไฟฟ้าแบบกลุ่มบริมาณมาก เช่น บ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม
3.3 กรณีต้องมีการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม
* เขตชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหรือพื้นที่สำคัญพิเศษ เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเขตอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
* นอกเขตชุมชน หมายถึง เขตชนบทหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่เขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรม
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนเพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าไฟของประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนะการใช้ไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนเพื่อความปลอดภัยและประหยัดค่าไฟของประชาชน
ในช่วงฤดูร้อน ประเทศไทยจะพบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งจะมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ เป็นเหตุให้ประชาชนเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยให้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเริ่มจากหมั่นดูแล บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอล้างเครื่องปรับอากาศให้ปลอดจากฝุ่นละออง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าตามมาตรการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน
- ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้
- ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ที่ระดับ 26 องศาเซลเซียส
- ปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
- เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพสูง (SEER) เปลี่ยนมาใช้
หลอดไฟ LED แทนการใช้หลอดแบบไส้และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
นอกจากนี้ ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งปิดสวิตซ์และดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและติดตั้งสายดิน พร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
อย่างไรก็ตาม หากประชาชนท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยอย่าเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 64 ตั้งแต่เวลา 20.20-21.20 น.


PEA เปิดให้บริการ PEA VOLTA ในปั๊มบางจาก จำนวน 6 สถานี ตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564


PEA เตือนภัยพายุฤดูร้อน
PEA เตือนภัยพายุฤดูร้อน
​การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เตือน "พายุฤดูร้อน" ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงและลูกเห็บตก ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงได้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้า อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากเสาอากาศหรือป้ายโฆษณาล้มทับสายไฟฟ้า ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย ทำให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ ซึ่ง PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า คือ
1.อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
2.เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
3.ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
4.อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
5.ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
6.งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว ในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์ และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน
7.ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า
8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน
หากพบเห็น ระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร 1129 PEA Call Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง


PEA รังสิต สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ
PEA รังสิต สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงการ "ปทุมธานีโมเดล" พร้อมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและแนวทางเพื่อนำมาร่วมช่วยพัฒนาโครงการฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกนก เกิดวัฒนา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ โครงการ "ปทุมธานีโมเดล" ต้อนรับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งโครงการดังกล่าว กฟฟ.รังสิต ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้า ในโครงการฯ ทั้ง 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด และ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปทุมธานีโมเดลทั้ง 2 เฟส รวมทั้ง 3 โครงการ เป็นวงเงินกว่า 3.5 ล้านบาท

ซึ่งในการลงพื้นที่โครงการ "ปทุมธานีโมเดล" ในครั้งนี้ กฟฟ.รังสิตได้เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ รับฟังปัญหาข้อติดขัด และรับทราบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

ข่าวและภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต


ช่องทางการชำระค่าไฟฟ้า


ฉลองรับเทศกาลตรุษจีน PEA เเจกอั่งเปา ชวนท่านมาร่วมเป็นเจ้าของสถานีชาร์จไฟฟ้า สั่งซื้อ PUPAPLUG วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2564
ฉลองรับเทศกาลตรุษจีน PEA เเจกอั่งเปา
ชวนท่านมาร่วมเป็นเจ้าของสถานีชาร์จไฟฟ้า
สั่งซื้อ PUPAPLUG วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2564

ฟรีค่าธรรมเนียมการใช้เเพลตฟอร์มนาน 1 ปี*
🔌 PUPAPLUG by PEA เต้ารับสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📱 เต้ารับที่มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการ ทั้งฝั่งผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า เเละฝั่งผู้ประกอบการ

🚘 ต้องการมีธุรกิจ ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
🧑🏻‍💼เราพร้อมเเล้วที่จะให้ทุกท่านเป็นเจ้าของ PUPAPLUG ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยเงินลงทุนเพียง 6️⃣,5️⃣0️⃣0️⃣ บาท จากราคาเต็ม 13,500 บาท

สั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามเพิ่มเติม กดเลย https://lin.ee/Y0yRlf5
หรือทาง LINE ID : @pupaplug หรือโทร 0822924667

🌈 เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม โรงเเรม อาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่ต้องการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

🚙 ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

📌 ทั้งนี้หากท่านมีพื้นที่ เเต่ยังไม่ต้องการลงทุนติดตั้ง ท่านสามารถลงทะเบียนเเจ้งความจำนงได้ตามลิ้งด้านบน 👆🏻👆🏻ทางเราจะพิจารณาพื้นที่ของท่าน เเละหาผู้ลงทุนให้ต่อไป

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
#PUPAPLUG #PEA #EV #เต้ารับ #รถไฟฟ้า #ตรุษจีน 

❗️💡รู้หรือไม่ 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟเท่าไหร่ ?? 💡❗️
❗️💡รู้หรือไม่ 1 ชั่วโมง เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟเท่าไหร่ ?? 💡❗️

เครื่องปั๊มน้ำ 150 - 200 วัตต์ ชั่วโมงละ 60-80 สตางค์
ตู้เย็น (7-10คิว) 70 - 175 วัตต์ ชั่วโมงละ 28-58 สตางค์ 
เครื่องทำน้ำอุ่น 3,000 - 5,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12-20 บาท
เครื่องฟอกอากาศ 2 - 25 วัตต์ ชั่วโมงละ 0.8-10 สตางค์ 
เครื่องปรับอากาศ 1,200 - 3,300 วัตต์ ชั่วโมงละ 5-13 บาท
หลอดไฟ LED T8 16 วัตต์ ชั่วโมงบะ 6.4 สตางค์ 
notebook 40 - 65 วัตต์ ชั่วโมงละ 16-26 สตางค์ 
ทีวี 80 - 180 วัตต์ ชั่วโมงละ 32-72 สตางค์
ชาร์จมือถือ 6 วัตต์ ชั่วโมงละ 2.4 สตางค์
เตารีด 750 - 2,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 3-8 บาท
เครื่องซักผ้า 3,000 วัตต์ ชั่วโมงละ 12 บาท

แหล่งข่าว​ :กองสื่อสารองค์​กร​ ฝ่ายประชาสัมพันธ์​ PEA


มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564


มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)
มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร 
มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้ 
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่​ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน
PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคืน 2.20 บาท/หน่วย

ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อ PEA เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

Scan QR Code หรือคลิกลิงค์ https://forms.gle/zHXxDFPt4LBubENRA 

และสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล โทร. 0-2009-6701 และ 0-2009-6703 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

<script>alert("www")</script>


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อคนไทย Happy เมืองไทย Healthy ปี 2564” โดย PEA ดำเนินการยกระดับการให้บริการประชาชน และลดระยะเวลาการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ดังนี้

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ เขตชุมชน (เทศบาล) ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 2 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 1 วันทำการ

- มาตรฐานคุณภาพการให้บริการการติดตั้งมิเตอร์
ไม่เกิน 30 แอมป์ นอกเขตชุมชน ระยะเวลาการติดตั้งมิเตอร์ (ปัจจุบัน) 5 วันทำการ ระยะเวลาการให้บริการใหม่
(ของขวัญประชาชน) 3 วันทำการ

กำหนดเงื่อนไขการให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามระยะเวลาการให้บริการใหม่ ดังนี้
1. กรณีขอใช้ไฟฟ้าใหม่แบบถาวร โดยติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์
2. ระยะเวลาการให้บริการเริ่มนับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ายื่นเอกสารหลักฐานการขอใช้ไฟฟ้าและชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าครบถ้วนถูกต้อง 
3. ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ ประกอบด้วย
3.1 กรณีระบบไฟฟ้าภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ PEA กำหนด
3.2 กรณีขอใช้ไฟฟ้าแบบกลุ่มบริมาณมาก เช่น บ้านจัดสรร หรือ คอนโดมิเนียม
3.3 กรณีต้องมีการขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพิ่มเติม 
* เขตชุมชน หมายถึง พื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหรือพื้นที่สำคัญพิเศษ เขตเทศบาลเมือง เขตเทศบาลตำบล ตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเขตอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 
 * นอกเขตชุมชน หมายถึง เขตชนบทหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่เขตชุมชนและเขตอุตสาหกรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชั่นการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้
- ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
- ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
- ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
- สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- แจ้งข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail, PEA Website, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
- สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย, แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการANDROID)
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Work From Home อย่างไรให้ปลอดภัย


ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ปิดให้บริการ PEA Shop สาขาตลาดนานา ชั่วคราว


PEA แถลงข่าวแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย


6 ทริคเด็f ช่วยประหยัดไฟ จาก Work From Home


จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน
จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน
.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านตัวแทนจุดบริการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผู้ใช้ไฟสามารถชำระเงิน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ผ่านตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้า ดังนี้

1 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)
2 Lotus
3 Big C
4 Cenpay (ท็อปส์ เซนทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แฟมิลี่มาร์ท)
5 ตู้เติมเงินไทยแสนดีและตู้ซิงเกอร์
.
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563


PEA รับภาระค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านตัวแทนจุดบริการ และผู้ให้บริการรับชำระเงินแทนผู้ใช้ไฟฟ้า


PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19


PEA รังสิต ดำเนินแผนการรับมือ ป้องกัน และควบคุณไวรัสCOVID-19


ทำไมค่าไฟแพงช่วงฤดูร้อนถึงแพง แล้ววิธีช่วยประหยัดไฟ


PEA ร่วมบรรเทาผลกระทบของผู้ใช้ไฟ จากการระบาดไวรัส COVID-19


PEA ชวนระวังภัย จากพายุฤดูร้อน


PEA ร่วมรณรงค์ ใช้หน้ากากผ้า ทางเลือก ของคนไม่ป่วย


ทำไมเดือนนี้ค่าไฟแพง และแนวทางในการลดค่าไฟในฤดูร้อน


PEA ขยายระยะเวลาค่าบริการอัดประจุไฟฟ้ารถ EV
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน 11 สถานีและมีแผนการขยายโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอีก 62 สถานี

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน PEA จึงขอขยายระยะเวลาคิดค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าของ PEA จากวันที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับถัดไป

ข่าว​: แผนกสื่อสารภายในภายนอก​ กองสื่อสารองค์กร


ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. 
#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต


PEA รังสิต ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ตามแผนรับมือในสภาวะไวรัส COVID-19 ระบาด


หน้าร้อน ทำไมค่าไฟแพง
ปรับค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน เทคนิคลดค่าไฟช่วงหน้าร้อนง่ายๆ ทำได้จริง

แม้จะเพิ่งเข้าเดือนมีนาคม แต่ยอมรับเลยว่า ตอนนี้เมืองไทยเราเข้าสู่หน้าร้อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สังเกตได้ง่ายๆ เลยว่า ช่วงนี้จะเช้าไวขึ้น และมืดช้าลง รวมไปถึงช่วงกลางวันนี่ ขนาดเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ เหงื่อยังแตกผลักๆ เลย

ปรับความเคยชิน ปรับค่าไฟฟ้าช่วงหน้าร้อน เทคนิคลดค่าไฟช่วงหน้าร้อนง่ายๆ ทำได้จริง
ซึ่งหลายท่านอาจมีวิธีการดับร้อนที่แตกต่างกันไป บางท่านอาจจะชอบเปิดแอร์ในห้องให้เย็นๆ แล้วนอนตากแอร์ให้ชื่นช่ำใจ หรือบางท่านอาจจะหาเครื่องดื่มเย็นๆ มาเก็บไว้ดื่มดับร้อนเวลากระหาย ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อหน้าร้อนมาถึง บิลค่าไฟที่บ้านนี่แทบจะบวกเพิ่มขึ้น 1.5 – 2 เท่าเลยทีเดียวหากเทียบกับช่วงเดือนในหน้าหนาวที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรานี่แหละฮะ วันนี้เราก็มีทิปเทคนิคดีๆ ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้มาฝาก 

1. ลดพฤติกรรมคนช่างร้อน … ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25°C
สังเกตมั้ยว่า พอเข้าช่วงหน้าร้อนเมื่อไหร่ ค่าไฟที่บ้านเรามักจะแพงขึ้นเสมอ ซึ่งอาจเป็นเพราะเราเผลอไปปรับอุณหภูมิให้ต่ำลงจนเกินความจำเป็น ซึ่งในช่วงหน้าร้อน เครื่องปรับอากาศจะทำงานหนักกว่าปกติอยู่แล้ว เลยทำให้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนั่นเอง ดังนั้นควรปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25°C รับรองไม่กินไฟแน่นอน

👍แต่ถ้าจะให้เด็ดกว่านั้น ตั้งเป็น 26°C ซะเลย จะยิ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าอีกหลายตังอยู่นะ

😁การเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ลดความร้อนสะสมภายในห้องก่อนเปิดแอร์ จะช่วยให้แอร์ทำงานน้อยลง
หากอาบน้ำเย็น ปะแป้งเย็น สวมเสื้อผ้าเนื้อบาง เช่น เสื้อกล้ามแขนสั้น ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศจะทำให้เรารู้สึกดีกับอากาศที่ค่อยๆเย็นมากขึ้นด้วย

2. ลดความถี่ในการ เปิด – ปิด ตู้เย็นลง
รู้หรือไม่ การเปิด/ปิดตู้เย็นบ่อยๆ เป็นการทำให้ตู้เย็นทำงานหนัก เนื่องจากศูนย์เสียความเย็นบ่อย ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ดังนั้นเราควรเลิกพฤติกรรมเปิดๆ ปิดๆ ตู้เย็น ช่วงหน้าร้อน ช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นได้ดีทีเดียวล่ะ

นอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้ว ยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็นอีกด้วย

👍ทำน้ำแข็งใส่กระติกเก็บความเย็นไว้ดื่มน้ำช่วงบ่าย ถึงกระหายน้ำบ่อยแค่ไหน ค่าไฟก็ไม่ขึ้น รับรองได้เลย

👍ของในตู้เย็นมากเกินไป กินไฟมาก บอกเลย

3. ลดความชอบกิน ชอบช็อป ชอบตุนอาหารในตู้เย็น
เชื่อได้เลยว่าสงครามโลกจะไม่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ต้องรีบซื้ออาหารปริมาณมากๆ เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับ เพราะยิ่งอัดแน่น คอมเพรสเซอร์ของตู้เย็นยิ่งทำงานหนักขึ้น รวมไปถึง ช่วงหน้าร้อน อาหารยิ่งเสียง่ายๆ เก็บไม่ดีอาหารอาจเสีย เปลืองทั้งค่าไฟ เปลืองทั้งค่าของเลยทีนี้ ให้ร้านสะดวกซื้อช่วยเก็บของอร่อยๆ ไว้ให้เราซื้อทานดีแล้วฮะ อยากกินเมื่อไหร่ค่อยไปซื้อก็ได้

👍หลีกเลี่ยงการเก็บอาหารร้อนในตู้เย็น และควรตรวจสอบสภาพยางขอบประตู ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ช่วยเก็บกักรักษาความเย็น ประหยัดไฟขึ้นอีกเยอะเลย ไม่เชื่อลองดูซิ

👍เป็นยังไงกับ 3 วิธีง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ ที่จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในบ้านเรา ให้มีเงินเหลือในกระเป๋าตังเพิ่มขึ้น ช่วยประหยัดได้อีกหลายบาท หรือเวลาร้อนเมื่อไหร่ ก็แค่อาบน้ำปะแป้งเย็นๆ และหาแตงโมฉ่ำๆ มาทาน ก็ช่วยรับมือหน้าร้อนนี้แบบสบายกระเป๋าแล้วล่ะ


PEA ขอความร่วมมือ งดเดินทางมาสำนักงาน PEA เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


รายละเอียดการคืนเงินค่าประกัน


รายละเอียด และเอกสารการคืนเงินค่าประกัน


ชำระค่าไฟฟ้า ผ่านช่อง PEA Drive Thur ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต ง่ายและสะดวก ไม่ต้องลงจากรถ


ช่องทางชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์ ง่ายๆผ่านมือถือ ไม่ต้องออกไปไหน


PEA รังสิต ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ซอยคลองหลวง 8 บริเวณถนนทางเข้าสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น


5 ส. ทำแล้วดีอย่างไร
1. สะสาง
2. สะดวก
3. สะอาด
4. สุขลักษณะ
5. สร้างนิสัย


ขยะ 4 ประเภท


การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน


มาตรการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง


มาตรการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ


มาตรการประหยัดการใช้กระดาษ


มาตรการประหยัดการใช้น้ำ


มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า


ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติกักเก็บความร้อนไว้ ทำให้แสงอาทิตที่่องมาที่โลกไม่สะท้อนกลับออกไปนอกโลกทั้งหมด  ทำให้โลกีอุณหภูิที่เหมาะสม     แต่ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำห้เกิด สภาวะโลกร้อน

   
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต
เลขที่ 60 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : (02)-516-8657-9 แฟกซ์ : (02)-516-3434
อีเมล : pearangsit@hotmail.com
Website :
http://www.pea-rangsit.com
Copyright © 2014 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิต